top of page

Mokymų "Kaip parašyti ir išleisti knygą" autoriaus atsakomybė

Paspausdami „SUTINKU“ patvirtinate, kad perskaitėte pateiktą tekstą, jį supratote ir sutinkate su jame aptariamais pirkėjo bei autoriaus atsakomybės klausimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ)  4 str. nuostatomis,  mokymai „Kaip parašyti ir išleisti knygą“ laikytini autorių teisių objektu, todėl autorius turi visas ATGTĮ 14 str. ir 15 str.  išdėstytas turtines bei neturtines teises. Atsižvelgiant į tai, bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu.

Nesilaikant teisės aktuose nustatytų kūrinio naudojimo reikalavimų, autorius turi teisę pasinaudoti ATGTĮ 77 str. nustatytais teisių gynimo būdais ir reikalauti: 1) pripažinti teises; 2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala; 4) atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu); 5) išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu; 6) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio Įstatymo 84 straipsnyje numatytais atvejais – ir neturtinę žalą; 7) sumokėti kompensaciją; 8) taikyti kitus šio ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

Šių mokymų tikslas yra pasidalinti autoriaus sukaupta asmenine patirtimi ir naudingais patarimais, kurių pagalba rašoma ir išleidžiama knyga. Mokymuose pateikiama medžiaga yra bendro pobūdžio, parengta autoriaus pasirinkimu, laisvo scenarijaus pagrindu, todėl mokymuose nėra aptarti visi galimi klausimai, situacijos ar sprendimo būdai net jei tam tikrų klausimų analizės ir buvo galima protingai tikėtis. 

Mokymuose išdėstyta medžiaga laikytina tik kaip bendro pobūdžio konsultacija, patarimai ir (ar) įžvalgos, neužtikrinančios ir negarantuojančios atitinkamų pasekmių atsiradimo ar neatsiradimo ir (ar) su tuo susijusių pirkėjų nuostolių negalimumo / kompensavimo. Taigi, autorius negali būti laikomas atsakingu dėl kūrinio (knygos) nesukūrimo, neišleidimo ar kitos nesėkmės bei su tuo susijusių nuostolių.

Autorius jokiais būdais nebus atsakingas už pirkėjų ar kitų asmenų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie gali kilti dėl šių mokymų turinio bei jų metu išdėstytų patarimų, išvadų ar bet kokių kitų veiksmų, atliktų vadovaujantis mokymų metu išdėstyta medžiaga. 

Atkreipiame dėmesį, kad autorius, išleisdamas šį kūrinį negarantuoja jokio rezultato pasiekimo t. y., kūrinio sukūrimo. Mokymuose dėstoma medžiaga laikytina mokomąja, pagalbine, todėl jos naudingumas nėra ir negali būti kvestionuojamas.

Sveatinės www.vaivarykstaite.com privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Justė Winder (toliau – Vaiva Rykštaitė arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.vaivarykstaite.com  (toliau – Interneto svetainė), bet kokiu būdu kontaktuojant su Vaiva Rykštaite  ir Vaivai Rykštaitei  įgyvendinant kitus su duomenų  tvarkymu susijusius tikslus.

1.2. Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu – svetainės lankytojų  (toliau – Svetainės lankytojų). Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) kokioje aplinkoje Svetainės lankytojas teikia asmens duomenis (duomenų valdytojo interneto svetainėje, popieriniu formatu arba telefonu), ir kokiose sistemose arba popieriaus formato kartotekose jie tvarkomi.

1.3. Svetainės lankytojai  yra prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad teisingai suprastų Duomenų valdytojo požiūrį ir praktiką, susijusią su Svetainės lankytojų asmens duomenimis bei tai, kaip asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi.

1.4. Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis asmuo, Klientas, Svetainės lankytojas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.5. Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis prekėmis, paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju  kitais klausimais bet kuriomis ryšio priemonėmis (telefonu, el,paštu ir pan.).

1.6. Klientas - asmuo, įsigijęs prekių, paslaugų iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių, pasaugų teikimo.

1.7 Svetainės lankytojas - asmuo, pareiškęs Internetinėje svetainėje sutikimą  ir norą gauti naujienlaiškį, prisijunti prie svetainės įrašų ir pan.

1.8. Rinkdamas ir tvarkydamas asmens duomenis Duomenų valdytojas imasi visų protingų techninių, fizinių ir organizacinių priemonių tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.9. Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Vaiva Rykštaitė, tvarkydama asmens duomenis, yra šie:

 

2.1. Tiesioginės rinkodaros įgyvendinimo tikslas

2.1.1. Svetainės lankytojo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Vaiva Rykštaitė naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl to Svetainės lankytojas  yra davęs savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Svetainės lankytojo sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti gaunat jo užklausą svetainėje gauti naujienlaiškį, pateikiant žodžiu arba raštu savo kontaktinius duomenis gauti informacijai, susijusiai su Vaivos Rykštaitės tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu išsiuntus Svetainės lankytojui  naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

2.1.3. Svetainės lankytojų  ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) punktas).

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų.

2.1.4. Atsisakyti naujienlaiškio Duomenų subjektas gali paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio” (jei tokia techninė galimybė bus sudaryta);

2.1.5. Duomenų subjektas savo duotą sutikimą gali atšaukti parašydamas el. Paštu vaivarykste@gmail.com.

 

2.2. Atsakymų ir informacijos pateikimo Svetainės lankytojams tikslas

2.2.1. Tuo atveju, jei Svetainės lankytojas ar Besikreipiantis asmuo pateikia užklausą Vaivai Rykštaitei kontaktiniu elektroniniu paštu  tam,  kad  būtų  tinkamai atsakyta į užklausą, Vaiva Rykštaitė  renka ir tvarko duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir/ar komentarą. Šie Svetainės lankytojo  ar Besikreipiančio asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį Svetainės lankytojas ar Besikreipiantis asmuo išreiškė konkliudentiniais veiksmais. Svetainės lankytojui ar Besikreipiančiam asmeniui nepateikus nurodytų asmens duomenų Vaiva Rykštaitė negalės atsakyti į pateiktą užklausą.

 

2.3. Vaivos Rykštaitės teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimo tikslas

2.3.1. Tam, kad Vaiva Rykštaitė, kaip duomenų valdytojas, galėtų realizuoti savo teisėtus (pagrįstus) interesus, kurie susiję su jos komercinės veiklos užtikrinimu, taip pat nuosavybės ir darbuotojų apsauga, Vaiva Rykštaitė numato, kad ji tvarkys Svetainės lankytojų asmens duomenis remdamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunkčiu.

2.3.2. Tvarkymas gali būti būtinas, kad:

2.3.2.1. duomenų valdytojas galėtų vykdyti savo komercinę veiklą;

2.3.2.2. skatintų prekės arba paslaugos kokybės tobulinimą;

2.3.2.3. parengtų ir plėtotų naujas prekes arba paslaugas;

2.3.2.4. aptarnautų  klientus ar Svetainės lankytojus;

2.3.2.5. tobulintų klientų ir Svetainės lankytojų  aptarnavimo kokybę;

2.3.2.6. nagrinėtų ir tvarkytų pretenzijas;

2.3.2.7. išvengtų nepagrįstų finansinių rizikų vykdydama savo komercinę veiklą

2.3.2.8. atgautų ir išieškotų skolas;

2.3.2.9. analizuotų Duomenų valdytojo svetainių naudojimų veiklą, parengtų ir įdiegtų jų tobulinimus;

2.3.2.10. išsiųstų kitus pranešimus, susijusius su sutarties vykdymo eiga;

2.3.2.11. išvengtų sukčiavimo;

2.3.2.12. savo turtui ir darbuotojams apsaugoti;

2.3.2.13. kreiptųsi į valstybės valdymo ir operatyvios veiklos institucijas ir teismą, kad apsaugotų savo teisinius interesus.

2.3.3. Jei Svetainės lankytojo asmens duomenys Duomenų valdytojo teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimui bus panaudoti specifiniais tikslais, Svetainės lankytojas apie tai bus informuotas atskirai, norminių aktų nustatyta tvarka.

2.3.5. Šioje Privatumo politikos dalyje nurodytas asmens duomenų tvarkymas tiesiogiai nėra būtinas sutartiniams įsipareigojimams sudaryti arba vykdyti, tačiau yra svarbus Duomenų valdytojo komercinei veiklai, kad Duomenų valdytojas galėtų užtikrinti efektyvų svetainės administravimo procesą.

 

 

3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms

 

3.1. Duomenų valdytojas nenumato siųsti asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

3.1. Jei Duomenų valdytojas numatys asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

 

4. Asmens duomenų saugojimo trukmė ir priemonės

 

4.1. Duomenų valdytojas Svetainės lankytojo asmens duomenų saugojimui taiko šiuos bendruosius principus, pagal kuriuos duomenis saugo tol kol:

4.1.1. kol norminiuose aktuose nustatyta tvarka Duomenų valdytojas arba Svetainės lankytojas gali realizuoti savo pagrįstus interesus;

4.1.2. kol egzistuoja įstatymuose nustatyta pareiga saugoti duomenis;

4.1.3. kol galioja Svetainės lankytojo sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

4.2. Duomenų valdytojas pagal konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenis saugo laikydamasis šių terminų:

 

 • Tiesioginės rinkodaros duomenys – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti.

 

 • Pirkimo – pardavimo sutarčių duomenys - 10 metų po paskutinio pirkimo-pardavimo sandorio arba paskutinio kontakto.

 

 • Atsakymų ir informacijos pateikimo klientams tikslas  - 1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas kreipiasi dėl duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas.

 

 • Vaivos Rykštaitės teisėtų  interesų užtikrinimo tikslas - terminas priklauso nuo taikytino teisės akto reikalavimo, jeigu teisės aktas nenumato konkretaus termino tokiu atveju ne ilgesnis kaip 10 metų.

 

 

4.3. Po to, kai minėtos aplinkybės išnyksta, Duomenų subjektų asmens duomenys ištrinami.

4.4. Duomenų subjektų teikiami duomenys yra saugiai laikomi serveriuose.

4.5. Jeigu Vaivai Rykštaitei kyla abejonių dėl Svetainės lankytojų  pateiktų asmeninių duomenų teisingumo, Vaiva Rykštaitė turi teisę sustabdyti šio Svetainės lankytojo duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

4.6. Nepaisant to, kad Vaiva Rykštaitė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Svetainės lankytojų  duomenis, Vaiva Rykštaitė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Vaiva Rykštaitė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu. Nuo duomenų gavimo momento, Vaiva Rykštaitė taiko griežtas Svetainės lankytojų asmeninių duomenų apsaugos tvarkas bei technines, fizines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Svetainės lankytojų duomenų.

 

 

5. Duomenų subjekto teisės

 

5.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.1.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

5.1.4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5.1.5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

5.1.6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;

5.1.8. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

5.2. Duomenų subjektas gali pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo raštu, nusiunčiant jį Duomenų valdytojo juridiniu adresu arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninio pašto laišką nusiunčiant el. paštu: vaivarykste@gmailcom. Svetainės lankytojas prašyme turi nurodyti pageidaujamą bendravimo būdą. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

 

6. Trečiųjų asmenų informacija vaivarykstaite.com interneto svetainėje

 

6.1. Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Svetainės lankytojas  turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

 

7. Slapukų naudojimas

 

7.1. Siekdama, kad klientui būtų kuo patogiau naršyti svetainėje, Vaiva Rykštaitė savo internetiniame puslapyje www.vaivarykstaite.com naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai kurie yra naudojami www.vaivarykstaite.com tinklalapyje:

 • "svSession" (klientų sistemos sesijos informacija);

 • „hs“ (saugumo užtikrinimas);

 • „incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}“ (saugumo užtikrinimas);

 • „incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}“ (saugumo užtikrinimas);

 • „nlbi_{ID}“ (saugumo užtikrinimas);

 • „XSRF-TOKEN“ (saugumo užtikrinimas).

 

 

7.2. Svetainės lankytojas, kuris naudoja naršyklę Interneto svetainės teikiamam turiniui pasiekti, gali konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl norint pakeisti slapukų nuostatas, reikalinga peržiūrėti jos meniu. Įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei Svetainės lankytojas nenori, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, jis turi pasinaudoti daugelyje naršyklių esančia procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimo. Norint daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, rekomenduojama apsilankyki svetainėje: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

7.3. Vaiva Rykštaitė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės ir/ar teikiamų paslaugų.

 

8. Kitos sąlygos

 

8.1. Duomenų valdytojas turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus, patalpindamas juos Duomenų valdytojo svetainėje.

8.2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

8.3. Svetainės lankytojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu vaivarykste@gmailcom.

bottom of page